Virksomhetsplan

 INNHOLDSFORTEGNELSE:

 1. INNLEDNING

 2. FAKTA

 3. HISTORIKK

 4. LOVER BARNEHAGER MÅ FORHOLDE SEG TIL

 5. VISJON

 6. MOTTO

 7. FORELDRESAMARBEID

 8. PERSONALSAMARBEID

 9. DOKUMENTASJON

 10. BARNEHAGENS INNHOLD

 11. SATSNINGSOMRÅDE:

  1. HOVEDMÅL

  2. DELMÅL

  3. TILTAK

 

12. RAMMEPLAN

 

  1.INNLEDNING:

 

         Virksomhetsplanen er et levende dokument som skal brukes som et grunnlag og være styrende i det daglige arbeidet i Rokke Barnehage. Planen godkjennes av barnehagens eierstyre, og gir konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold/arbeid til brukerne.

   Det utarbeides 3 forskjellige plandokumenter som er styrende for barnehagens drift og innhold:

 Virksomhetsplan:

           Dette dokumentet gjelder for flere år og beskriver den overordnede delen av virksomheten. Det vil si visjon, motto, satsningsområder, lover og rammeplan.

 Årsplan:

Dette dokumentet gjelder for et barnehageår og består av informasjon om personalet, barnegruppa, dagsrytmen og en aktivitetsplan. Årsplanen deles ut på høsten.

 Månedsbrev:

Dette dokumentet sendes ut hver måned. I månedsbrevet står det litt om hva som er gjort i måneden som var og hva som skal gjøres i måneden som kommer

Vi legger vekt på at dokumentene skal være innholdsrike men også lettleste. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på de forskjellige dokumentene slik at vi kan bli bedre.

 

 2.FAKTA OM BARNEHAGEN

Navn: Rokke Barnehage

Adresse: Rokkeveien 739, 1763 Halden

Tlf: 400 88 263

e-mail: rokke.barnehage@online.no

Hjemmeside: rokke.barnehage.no

 

 3.LITT HISTORIKK

Rokke barnehage leier lokale av Rokke bygdelag. Bygdehuset var tidligere skole i bygda. Barnehagen startet i 1977 ved at noen mødre i bygda helt privat slo seg sammen og passet barna for hverandre, med tilholdssted i bygdehuset. Etter hvert ble det mange barn, og fast personale. Fra høsten 1998 har barnehagen kun hatt en barnegruppe, med åpningstid mandag, tirsdag og torsdag. Fra høsten 06 er Rokke Barnehage en fulltids barnehage for barn fra 0-6 år

 4.LOVER BARNEHAGEN MÅ FORHOLDE SEG TIL .

 Lov om barnehagen.

 Nytt formål for barnehagen trådte i kraft 1. august 2010.

 Det nye formålet (lov om barnehage§1) sier:

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Rammeplan for barnehager    

Rammeplan for barnehager er en forskrift til loven som trådte i kraft fra 01.08.10

Rammeplanene gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Det er angitt:

¤ forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av

¤ krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen

¤ syv fagområder som alle barn i barnehager skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret

 

 Barnehagens vedtekter

 

5.VISJON:

 Rokke Barnehage

             Ett godt barndomsminne.

 6. MOTTO:    

 ”Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg

 

 7. FORELDRESAMARBEID

 

Mål: Vi ønsker og arbeide for å skape et åpent og tillitsfullt forhold til dere som foreldrene, og vise respekt og forståelse for deres familie. For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb i forhold til deres barn trenger vi et godt samarbeid.

Kontakt med dere som foreldre og opplysninger fra dere angående barnets personlighet, er nødvendig for at vi som personalet lettere skal lære det enkelte barn og kjenne. Det er viktig at dere forteller om hendelser og erfaringer barnet har gjort hjemme slik at det kan hjelpe oss å forstå barnets atferd i barnehagen. På den måten blir det enklere for oss å gi tilbakemelding på hvordan barnet har det i barnehagen.

 Barna må få høre og oppleve at barnehage og hjem samarbeider, for å skape en helhet og trygghet for dem. Derfor er det viktig at dere hver dag følger med på tavla i gangen, og på månedsplanen.

 Foreldre ønskes velkommen til å delta i barnehagens daglige liv.

 

”Det som aldri blir sagt, blir aldri hørt”

              

 Arrangement for foreldre:

                       

 • Foreldremøte i sept

 • Foreldresamtale etter behov. Det er bare å spørre

 • Foreldrekaffe, kunstutstilling el.

 • Årsmøte i febr/mars kombinert med foreldremøte.

 • Sommeravslutning for hele familien i juni.

 • Fellesdugnad vår og høst som alle har plikt til å delta på.          

 • Arbeidsgrupper (se nedenfor)

 

 Arbeidsgruppens oppgaver.

              

          Bakegruppa:

            Baking til ulike arrangement

            Foreldremøte, årsmøte, veldedighetsarr….

 

       Kjøregruppa:

            Bil/ fører som stiller til disposisjon når vi trenger skyss

            ( Eks. gårdsbesøk, teaterturer o.s.v.)      

 

      Vedlikeholdsgruppa:

            Vi trenger flest mulig til å arbeide med vedlikehold som ikke blir gjort på felles

           dugnad på vår og høst.

            Dette innebærer reparasjoner med mer, og har vært av meget beskjeden art de

           siste årene

            Foreldrerepresentanten i styret er leder av vedlikeholdsgruppa, og har ansvaret for

           å fordele oppgaver.

 

 8.PERSONALSAMARBEID

Personalgruppa er en ressurs der alle må få bruke sine evner, føle at de yter noe og får bidra med positive impulser til gruppa.

Hvis hver enkelt føler medansvar og trives, skapes et godt arbeidsmiljø. Dette gir seg igjen utslag i et positivt klima i barnegruppa. Det er et viktig mål at personalet kan samarbeide og bli enige om målene for arbeidet med barnegruppa.

 Gode modeller for læring er svært viktig. Vi voksne i barnehagen er modeller for barna. Vi formidler og overfører roller, normer, vaner og skikker. Det er viktig at barna opplever like regler, lik grensesetting og lik reaksjon på adferd fra de voksne. Men de må også lære at rettferdighet ikke nødvendigvis betyr at alt er likt for alle hele tiden.

Dette krever gode samarbeidsrutiner og en åpen kommunikasjon bland de ansatte.

 

9. DOKUMENTASJON:

 Vi skal i Rokke dokumentere vår virksomhet på ulike måter. Dette skal gjøres fordi vi vil synliggjøre for oss og dere hva vi gjør, og samtidig i etterkant evaluere det vi holder på med i hverdagen med barna. Blant annet gjennom;

 

 • Hylle ved døra i hovedrom

 • Tegninger/bilder på vegg etc.

 • Utstillinger

 • Permer til barna

 • Bildefremviser

 • Alle-med skjema

 • Observasjon

 • Intervju

 • Månedsbrev

                       

10. BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen skal inneholde omsorg, lek og læring.

 Alle barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg hver dag i barnehagen.

 Barnehagen skal legge til rette for lek, livsutfoldelse, og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Lek er en grunnleggende livs-og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom.

 Gjennom barnehageårene skal vi jobbe med at barna skal tilegne seg:

 • Sosial kompetanse

 • Språklig kompetanse

 • Kompetanse i egen kultur og verdier

 • Fysisk fostring.

 

Barna i barnehagen skal også ha rett til medvirkning og med jevne mellomrom få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, er avhengig av barnets alder og funksjonsnivå.

 

 

Faste emner og aktiviteter i barnehagen

 En del emner og aktiviteter er faste i barnehagen.

Når dette vil foregå kan dere lese i månedsbrevet som sendes ut ca en gang i mnd.

Dette er blant annet:

                        ¤ Vi følger årstidene; vår, sommer, høst og vinter.

                        ¤ Høytider; jul og påske

                        ¤ 17. mai markering

                        ¤ Karneval.

                        ¤ Vi feirer barnas bursdag med egen bursdagssamling

 

Aktiviteter som alltid er tilgjengelige for barna:

 ¤ Konstruksjonslek: duplo/ lego, diverse byggesett, togbane, pledd/ tepper til hyttebygging.

¤ Formingsaktiviteter: tegning, veving, leire, perler, klipping, liming

¤ Rollelek: familiekroken blir mye brukt til slik type lek, men også andre deler av barnehagen, både ute og inne. Barna leker f eks med dukker, leker sykehus, butikk, etterligner ulike yrker osv. Traktorer, brannbiler, dumpere, søplebiler bondegården og dyr er også med på å skape rollelek.

¤ Bordspill, puslespill

¤ Funksjonslek: puterommet med ribbevegg, uteaktivitet som løping, klatring, balansering, hopping, sykling, aking og lignende

5 års klubb:

I barnehagen har vi et ekstra tilbud til førskolebarna.

I denne klubben har vi mulighet til å finne på aktiviteter som er tilrettelagt kun for denne aldersgruppa.

Dette er en slags forsmak på skolestarten til barna.

Innhold i 5- års klubben vil variere fra gang til gang, og barna skal selv få lov til å komme med ønsker om hva de vil gjøre. ( Medbestemmelse)

Det kan være:

   • Fortsettelsesbok (leser 1.kap hver gang og gjenforteller før vi leser ett nytt.)

   • Tegne/ farge oppgaver

   • Noen enkle forsøk   

   • Baking, mat og hygiene.                                                      

   • Tur i skogen og nærmiljøet

   • ”Lek med språket”, rim og regler.

   • Trampoline ( arbeidsbok for skolestartere)
   • ”selvstendighetstrening”- det er en stor overgang til skolen, når det gjelder påkledning, og det å ta vare på sine egne ting.

   • Gym/ bevegelser.

 

 

11. SATSNINGSOMRÅDE

 11.1 HOVEDMÅL

LEK GLEDE OG HUMOR

 Vi velger å fokusere på barns lek, da dette stort sett er det barn gjør. Og ikke minst det viktigste barn gjør. Leken er barnas største lærings- og utviklingsarena. Det er gjennom leken barn frigjør egne krefter, evner og anlegg. I leken prøver barna ut erfaringer, bearbeider opplevelser og utvikler tanker. I leken utløses barnas spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang.

           Vi ønsker at det meste som læres i barnehagen skal læres gjennom lek, det vil si                       

           gjennom aktive voksne i frileken, eller noen ganger mer voksenstyrte lekeaktiviteter.

 

Vi ønsker også å fokusere på glede og humor i barnehagen.

I barnehagen finner vi mange forskjellige former for glede,

Barn viser glede i sang dans og skapende prosesser, som for eksempel forming eller ordspill. De har gjensynsglede og gruppeglede, som vi så ofte ser ved samlingsstunder og ved måltidene.

 

Hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor:

 

 Barnas initiativ til spøk og moro skal stimuleres.

 Barna skal få vise humoristisk sans, og ta initiativ til spøk og moro.

 Barna skal få lære å være ”barnslig” og spontan i leken.

 

Barna skal lære å glede seg over læring, egen mestring og ros fra andre. De skal føle glede ved å lære å undersøke nye ting. Likeledes føle glede ved egen og andres mestring.

 

 11.2 DELMÅL:

 

 A. ”SOSIAL KOMPETANSE”

Dette delmålet innebærer å lære barna å lykkes med å omgås andre.

 Hvis alle gjorde mot andre det de ønsket seg tilbake, ville mange konflikter og problemer vært unngått. Dette er grunnleggende ferdigheter barna bør få anledning til å ”trene” på, slik at de mestrer flest mulig av disse når de forlater barnehagen og går over i skolen.

 Vi mener det er viktig og arbeide mot å få sosialt handlingsdyktige barn med god språklig og kommunikativ evne. Vi mener at det å forholde seg positivt til andre mennesker i handling og ord, og å kunne knytte vennskap er det mest verdifulle vi lærer i barndommen.

Dette understreker også rammeplanen: ”Sosial utvikling er selve grunnaget for all annen læring og utvikling.”

 I barnehagen skjer utvikling av sosial kompetanse gjennom samspill, lek og andre hverdagsaktiviteter. Det kreves sosiale ferdigheter for å delta i samspill og det er nødvendig å delta for å utvikle sosiale ferdigheter. Det er en utvikling som skjer hele tiden, og som vi må jobbe frem i mot

 

B. ”EMPATI OG ROLLETAKING”:

 • dette delmålet innebærer å ha innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.

 Barna skal lære å gjenkjenne når andre er glade, lei seg, sinte og redde, og at det kan variere avhengig av person og tid.

Barna skal gjenkjenne og være i stand til å sette ord på egne og andres følelser.

Barna skal få innblikk i hvordan egne handlinger kan virke på andre og hva det innebærer og samarbeide.

 Barna skal sette seg inn i andres roller; intensjoner, tanker og motiver, inkludere virkningen av ens egne handlinger på andre.

            De skal kontrollere egne impulser       

           Barna skal lære å lytte til andre og være medfølende.

 Barna skal lære å oppmuntre hverandre. De skal støtte, være positive og hyggelige mot andre.

 

C. ”FYSISK FOSTRING”

- Dette delmålet omhandler at barn i tidlig alder skal lære seg å ta vare på kroppen sin. Både når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold.

 Gjennom arbeid med kropp helse og bevegelse skal barnehagen bidra til at barna.

 • Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

 • Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.

 • Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet.

 • Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.

 • Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.

Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og kosthold.

 

 D. SPRÅK OG SPRÅKUTVIKLING

- Dette delmålet handler om at barna skal få utvikle et godt språk, slik at de videreutvikler sine kommunikative evner.

 Barna skal få videreutvikle språket sitt gjennom lek og moro.

 Barna skal stimuleres til å være aktive deltakere i rollespill, hvor de øver dagligdagse situasjoner og begrepene som hører til.

 Barna skal få leke seg med rim og regler.

 Barna skal få øve begreper gjennom brettspill og leker.

 

Barna skal få høre mange eventyr og fortellinger.

 

 E. NATUR OG MILJØ

- Dette delmålet handler om at barna skal lære seg hvordan naturen fungerer, og hvordan vi på best mulig måte skal kunne ta vare på den.

 Barna skal lære seg hvordan vi tar hensyn når vi går ute i naturen.

 Barna skal lære om resirkulering og hvordan mye søppel ” kan brukes om igjen”

 Lære at vi nå lever med en bruk og kast mentalitet som fører til at råstoff blir oppbrukt og regnskogen forsvinner. Og hvordan vi kan jobbe for at dette skal forandre seg.

 11.3 TILTAK:

Tiltak er hva vi gjør for å arbeide mot de mål vi har satt oss. Disse er som følger:

 

TILTAK: Lek, glede og humor

 

Vi skal leke mye i barnehagen. Vi setter av mye plass til frilek, med aktive  

voksne. Hvor det er barna som ofte er initiativtakeren til leken, men hvor de

voksne bidrar til at det blir en god lek for alle. Noen barn trenger mer hjelp

enn andre i leken, og de voksne sørger for at det blir gitt.

Vi vil også drive med mer voksenstyrte leker som sang og dans, som de fleste barn viser stor glede ved å gjøre.

TILTAK: Samlingsstund:

Samlingsstundene vil bli brukt til mye sang, lek, glede, og humor. Men de vil også bli brukt til å ta opp de forskjellige temaene vi har igjennom året. Vi vil også gjennom året jobbe med sosial kompetanse og det å være venner.

I samlingsstunden vil vi også bruke tid på bøker, fortellinger og dramatisering.

TILTAK: Samlingsstund i grupper:

Vi vil i år dele opp mange av samlingsstundene våre i grupper, etter alder og  

modningsnivå. Dette gjør vi fordi det er forskjellig hva som fenger barn i forskjellige aldere. Det er også lettere å få kontakt med barna i mindre grupper, og det er lettere for barna å åpne seg og si sin mening.

TILTAK: Lekegrupper i frileksperioden:

For at det skal bli enklere for barna å knytte kontakter, og lettere for oss voksne å hjelpe barna med det vi tar for oss i samlingene, vil vi iblant jobbe med lekegrupper. Lekegruppa vil settes sammen av 3- 5 barna, slik at dette er en liten gruppe hvor det skal være enklere å ta kontakt, opprettholde kontakt og få hjelp av en voksen når det trengs.

Vi voksne som omgås barna må ha kunnskaper om, og være bevisste på hvordan gode relasjoner oppstår og utvikles, og ikke minst bruke dette i praksis. Det er viktig at barna har mulighet til å observere modeller (voksne og andre barn) som viser at de bryr seg om dem, om hverandre, om nære venner og andre (i familien, i nabolaget osv.)

TILTAK: Foreldreinformasjon:

For at vi skal lykkes i vårt arbeid – er det viktig at dere hjemme også ser verdien i det vi arbeider med i barnehagen. Vi skriver derfor hver måned månedsplaner hvor dere ser temaene vi jobber med i barnehagen. På denne måten har dere mulighet til å vektlegge det samme hjemme i samme periode. Den daglige kommunikasjon anses som viktig for alle parter til hjelp for at vi skal forstå barna mest mulig.

 TILTAK: aktivt arbeid med språk og språkutvikling i barnehagen.

For at barn skal kunne jobbe med utvikling av sosial kompetanse er det viktig at de har et godt språk og en god språkforståelse. Språket er intimt forbundet med både intellekt sosial og følelsesmessig utvikling.

Det er gjennom bruk av språket at barn skaffer seg lekekamerater, og det er igjennom språket at barn tilegner seg den informasjon og kunnskaper som kreves for å kunne fungere i et sosialt felleskap.

Det vi ønsker å gjøre for å fremme språkutviklingen er at vi som voksne hele veien må være gode forbilder og bruke språket aktivt. Vi vil for eksempel under påkledning være bevisste på å bruke de riktige begrepene slik at barna lærer seg hva de forskjellige klærne heter. Dette vil vi gjøre i alle situasjoner hvor det er naturlig.

Vi vil bruke mye tid på å leke med språket. Vi vil bruke rim og regler for å leke med ord, vi vil utforske forskjellige måter å bruke munn, lepper og tunge på. Vi vil jobbe med ord og begreper gjennom forskjellige temaer i samlingsstund, og gjennom bruk av spill og leker. Vi vil også lese dikt og fortellinger.

TILTAK: fysisk fostring:

Det er viktig at barn er klar over at vi må ta vare på kroppen vår. Både når det gjelder å bevege seg, og det å spise riktig.

Vi vill bruke mye rytme og bevegelsesleker i barnehagen.

 Vi vil gå turer i skog og mark til alle årstider.

 Vi vil bruke idrettsplassen til å løpe og sykle på.

 Vi vil arrangere diverse idrettsdager, samt at vi i hverdagen oppfordrer til allsidig bevegelse i leken

 Vi vil ha temaer gjennom året som omhandler kosthold og hygiene.

 Den voksnes rolle blir å:

¤ Være tilstede slik at barna føler seg TRYGGE nok til å leke. Vi må tilstrebe å få et miljø i barnehagen som er et trygt og godt sted for barna å være.

 ¤ Vi må tilrettelegge dagen slik at det blir rikelig med TID for barna til å fordype seg i leken uten for mye avbrudd.

 ¤ Vi må ta HENSYN til og RESPEKTERE barns lek. Vi må vise at vi verdsetter det barna gjør i leken.

 ¤ Barna trenger nok PLASS og mulighet til en avskjermet krok hvor de kan være i fred for andre lekende barn og voksne. De trenger ro for å fordype seg i leken.

 ¤ Barn trenger INSPIRASJON til leken. De trenger felles

Opplevelser, slik at de har et felles grunnlag og leke ut ifra.

 ¤ Vi OBSERVERER barna mens de leker. Gjennom barns lek kan vi lære mye om barnet, og vi ser også her hvilken ”rolle” barnet har i barnegruppa. Gjennom observasjon ser vi om det er noe barnet trenger hjelp eller spesiell oppfølging i.

 ¤ Ofte må vi gå direkte inn i barnas lek som DELTAGER. Det kan være i forhold til barn som trenger hjelp for å få være med i leken fordi de er blitt utestengt, fordi de er nye i barnegruppa, eller fordi de ikke mestrer nødvendige lekeferdigheter.

 Vi voksne har ansvaret for at alle barn får samspillserfaringer bl.a gjennom leken. Det er viktig at vi oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre, vise dem hvordan de kan gi omsorg, oppmuntre dem til å dele og vise at vi legger merke til slike handlinger, og at slike egenskaperer etterspurte og verdsatt.

 

12. RAMMEPLAN:

Rammeplanen for barnehagen er en forskrift til barnehageloven og legger føringer for innholdet i barnehagen.

 Vi ønsker her å utdype hva vi konkret gjør i Rokke Barnehage i forhold til barns medvirkning og fagområdene i rammeplanen, knyttet opp mot vårt satsningsområde. Det som er viktig å ta hensyn til er at alle barn skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå og at arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning og øvrige forutsetninger.

Barns medvirkning: (rammeplanen kap. 1.5)

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

 

Barna skal ha medvirkning i hverdagen i vår barnehage. Med dette mener vi at barna skal ha mulighet til å ha innflytelse på sin hverdag. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må få oppleve å bli hørt og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må lære å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre.

Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk.

Fagområdet: kommunikasjon, språk og tekst

Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling

av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger,

poesi, dikt, rim, regler og sanger.

I Rokke Barnehage legger vi vekt på daglige samtaler med barna, setter ord på hendelser og følelser i direkte situasjoner, planlagte aktiviteter, bruk av kroppsspråk, samlingsstunder, lese bøker med innlevelse og fortelle eventyr.

 Fagområdet: Kropp bevegelse og helse

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.Vi legger til rette for fysisk aktivitet både ute og inne. Vi går på turer i skog og mark, og er flittige brukere av idrettsplassen.Vi legger stor vekt på riktig kosthold og jobber mot å gjøre barna bevisst på hva som er sundt og godt å spise.

 Fagområdet: kunst, kultur og kreativitet

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Eksempler på hva vi gjør i forhold til dette fagområdet er å lytte og skape lyder, dans og bevegelse, høytlesning, fortelling av eventyr, formingsaktiviteter og tradisjonelle barneleker som sisten og blindebukk m.m.

Fagområdet: Natur, miljø og teknikk

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær.

 Vi legger vekt på å undre oss sammen med barna, ser på det spennende vi har i naturen, eksperimenterer og har konstruksjonslek. Vi lærer barna om det vi ser kryper og gårog vi er ute i all slags vær m.m

 Fagområde: Etikk religion og filosofi

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Vi legger vekt på å vise omsorg for hverandre, være omtenksomme og hjelpsomme. Vi undrer oss over sammenhengen i naturen og liv og død. Vi leser bøker med god moral og snakker om det etterpå, vi roser barna og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre. Vi forteller om hvorfor vi feirer Lucia, jul og påske m.m.

Fagområde: Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.Vi oppfordrer barna til å fortelle om opplevelser fra ferier og turer de har vært med på utenfor barnehagen.vi forsker i skogen vår, og går på turer i nærmiljøet.Vi er så heldig at vi rett som det er blir invitert hjem til barna som går i barnehagen. ( gårdsbesøk)

 

Fagområde: Antall, rom og form           

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.    

Vi legger puslespill, beveger oss rundt i rommet, teller, sorterer og rydder, ser på farger og former og svarer på spørsmål rundt tall, form og klokka. Gjennom lek og fortellinger legger vi til rette så barna lærer ulike matematiske begreper.