Vedtekter Rokke Barnehage

VEDTEKTER FOR ROKKE BARNEHAGE

16.03 2016

 

 

1. Eieforhold.

1.1  Rokke Barnehage eies og drives av Rokke Barnehage SA org nr 971 477 180

1.2 Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Samarbeidsutvalget består av foreldre \ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver en representant som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

1.2.2. Foreldrerådet består av foreldre \ foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

1.3 Barnehagen er økonomisk avhengig av at foreldrene deltar på dugnad i de ulike arbeidsgrupper som fastsettes fra år til år. Foreldrene er derfor pålagt å delta i disse gruppene likeledes er en pålagt å delta på fellesdugnad vår og høst a` ca. 2 timer.

Det vil innkreves ett dugnadsgebyr på 1000,- pr utelatte dugnad pr familie.

Det tilstrebes en viss fleksibilitet i forhold til å utføre dugnadsarbeid rett før eller rett etter dugnaden dersom tidspunktet for dugnaden ikke passer.

1.4 Personalet ansettes av barnehagestyret, i samsvar med lov og forskrifter. De som ansettes må forplikte seg til å arbeide etter barnehagens vedtekter og instrukser og følge hovedoverenskomster for lønn og arbeidsvilkår.

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3. Opptak

3.1 Søknad om opptak skjer på fastsatte skjemaer på Halden kommunes hjemmeside. Ventelister føres ikke til nytt barnehageår.

3.2 Barnehagen tilbyr følgende heldagstilbud:

-        100 %

3.3 Ved opptak følges lover og regler ved samordnet opptak.

3.4 Opptakskriterier:                                                                                                        Barnehageloven § 13 fastslår at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak.Videre sier § 13 at barn som det er fattet vedtak om etter loven om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet.

Ved opptak skal barn som fra før har søsken i barnehagen bli prioritert. Likeledes de ansattes barn. Barn fra bygda skal prioriteres. Reglene om prioritering kan fravikes med hensyn til barnegruppas sammensetning.

3.5 Oppsigelse av plassen er gjensidig. Oppsigelsestiden er 1 måned og skal være skriftlig.

3.6 Oppsigelsen gjelder fra den 1. hver måned. Oppsigelse etter 15.juni medfører foreldrebetaling til og med september.

3.7 Barn som har fått tildelt plass beholder den fram til skolepliktig alder.

3.8 Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse. Sykt barn må holdes hjemme fra barnehagen.

4. Åpningstider

4.1 Barnehagen er åpen fra mandag til fredag kl 07.00- 16.30

Barn som oppholder seg i eller utenfor institusjonen utenom avtalt oppholdstid må være sammen med foreldre/ foresatte. Barnehagen er ikke juridisk eller økonomisk ansvarlig. Forsikringen gjelder kun innenfor avtalt oppholdstid.

4.2 Barnehagen har feriestengt 4 uker på sommeren, og følger skolens ferie til jul og påske.

4.3  Personalet har avsatt kurs og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Det blir avsatt midler til kursvirksomhet hvert barnehageår.                      

5. Foreldrebetaling

5.1  Betalingssatsene blir styrt av maksprisen. Betalingen skjer forskuddsvis pr mnd. over bankgiro som deles ut i barnehagen.

Unnlatelse av foreldrebetaling i to mnd medfører oppsigelse av barnehageplassen.

Oppsigelsesfristen i slike tilfeller er 14 dager fra den dagen oppsigelsen er postlagt.

5.2 Frokost, lunsj, frukt og melk serveres i barnehagen mot kostpenger.

5.3 Alle barn er forsikret mot ulykker mens de er i barnehagen og på turer i regi av barnehagen. De er også forsikret på direkte vei til og fra barnehagen.                                    

6 Areal

6.1 Areal pr. barn i barnehagen:

Store barn: 4,5 m2

Små barn: 5,5 m2